ข่าวเกษตร บทความเกษตร

ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยพืชสดการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันเช่น การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เป็นต้น แต่มีข้อจำกัด คือ ต้องใช้ในปริมาณมากต่อไร่ ไม่สะดวกแก่การขนย้ายปุ๋ย และหาได้ไม่เพียงพอ ดังนั้นวิธีการเพิ่ม อินทรียวัตถุ ให้แก่ดินอีกวิธีหนึ่ง ที่มีวิธีการปฏิบัติง่ายก็คือ การใช้ปุ๋ยพืชสด

ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราพไร้หนาม พืชตระกูลถั่วต่างๆ เป็นต้น

พืชที่ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด สิ่งที่เกษตรกรคุ้นเคยมากในการเพิ่มผลผลิตพืชก็คือ การใช้ปุ๋ยเคมี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียง อย่างเดียว โดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุ ให้แก่ดิน จะทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปอย่างรวดเร็ว ดินจะแข็งไม่ร่วนซุย ดูดซับน้ำ และแร่ธาตุอาหารพืช ได้น้อยลงทำให้การปลูกพืชไม่ได้ผลหรือได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

 1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
 2. เพิ่มธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักให้แก่พืช
 3. กรดที่เกิดจากการผุพังของพืชสด ช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้มากยิ่งขึ้น
 4. บำรุงและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 5. รักษาความชุ่มชื้นในดินและให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น
 6. ทำให้ดินร่วนซุย สะดวกในการเตรียมดินและไถพรวน
 7. ช่วยในการปราบวัชพืชบางชนิดได้เป็นอย่างดี
 8. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้บางส่วน
 9. ลดอัตราการสูญเสียดินอันเกิดจากการชะล้าง
 10. เพิ่มผลผลิตของพืชให้สูงขึ้น

ลักษณะทั่วไปของพืชปุ๋ยสด

 1. ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรง ออกดอกในระยะเวลาอันสั้น คือประมาณ 30 – 60 วัน
 2. สามารถให้น้ำหนักพืชสดสูง ตั้งแต่ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นไป
 3. ทนแล้งและทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล
 4. มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
 5. สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มาก และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการ เมล็ดงอกง่ายและมีเปอร์เซนต์ความงอกสูง
 6. ทำการเก็บเกี่ยว ตัดสับและไถกลบได้ง่าย ไม่ควรเป็นเถาเลื้อยมากเพราะจะทำให้ไม่สะดวกแก่การไถกลบ
 7. ลำต้นอ่อน เมื่อไถกลบแล้วเน่าเปื่อยผุพังได้เร็วและมีธาตุอาหารพืชสูง

การปลูกพืชปุ๋ยสด

 1. ลักษณะของดิน ก่อนปลูกควรปรับปรุงสภาพของดินให้เหมาะสม เช่นถ้าเป็นดินเปรี้ยวควรใส่ปูนลงไปก่อน จะช่วยให้พืชสดเจริญเติบโตและให้น้ำหนักพืชสดสูงด้วย
 2. เวลาและฤดูกาลที่ปลูก เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ปลูกช่วงต้นฤดูฝน หรือปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวพืช ซึ่งความชื้นในดินยังคงมีอยู่ หรือปลูกก่อนการปลูกพืชหลัก ประมาณ 3 เดือน
 3. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ที่ใช้ปลูกเพื่อไถกลบในพื้นที่ 1 ไร่ ควรใช้อัตราเมล็ดดังนี้ ปอเทือง 5 กก., โสนอินเดีย 5 กก., โสนคางคก 5 กก., โสนไต้หวัน 5 กก., ถั่วพร้า 5 กก., ถั่วเขียว 5 กก., ถั่วเหลือง 8 กก., ถั่วพุ่ม 8 กก., ถั่วนา 8 กก., ถั่วลาย 2 กก., ถั่วเสี้ยนป่า 2 กก., ไมยราพไร้หนาม 2 กก., ถั่วเว็ลเว็ท 10 กก., คาโลโปโกเนียม 2 กก., อัญชัน 3 กก.,

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด

วิธีการใช้พืชปุ๋ยสด สามารถแบ่งการใช้ได้ 3 วิธี คือ

 1. ปลูกพืชสด ในพื้นที่แปลงใหญ่ แล้วทำการตัดสับและไถกลบลงไปในพื้นที่นั้นเลย
 2. ปลูกพืชสดแซมในระหว่างร่องพืชหลักที่ทำการปลูก โดยปลูกพืชสดหลังจากพืชหลักเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว
 3. ปลูกพืชสดในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า แล้วตัดสับเอาส่วนของพืชสดนำมาใส่ในแปลงที่จะปลูกพืชหลักแล้วไถกลบลงไปในดิน

การตัดสับและไถกลบพืชสด

การตัดสับและการไถกลบพืชสดนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงอายุของพืชสดเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่เหมาะสม ในการตัดสับ และไถกลบ ควรทำขณะที่ต้นถั่ว เริ่มออกดอกไปจนถึงระยะดอกบานเต็มที่ เนื่องจากในระยะนี้ต้นถั่วเจริญงอกงามสูงสุด เมื่อไถกลบแล้วจะทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุไนโตรเจนสะสมอยู่ในดินสูงด้วย

อายุการตัดสับและไถกลบของพืชปุ๋ยสดแต่ละชนิด

ชนิดพืชสด

อายุการตัดสับและไถกลบ (วัน)

น้ำหนักสดที่ได้ (ตัน/ไร่)

ธาตุไนโตรเจน (กก./ไร่)

ปอเทือง

ถั่วพุ่ม

ถั่วนา

ถั่วเหลือง

ถั่วเขียว

โสนจีนแดง

75 – 90

40 – 50

60 – 75

50 – 6

40 – 50

75 – 90

3 – 4

2 – 3

3 – 4

1.5 – 2

2

3 – 4

15 – 20

20

20

5

5 – 6

7 – 8

ข้อมูลความรู้จาก : เอกสารคำแนะนำ กองเกษตรสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

17 Comments

 1. MoMo_farm

  จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด
  >>ถั่วพุ่ม
  >>ถั่วพร้า
  >>ปอเทือง
  เปอร์เซนต์การงอกสูง เหมาะสำหรับเกษตรอินทรีย, Natural Beef, ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี,

  จำนวนมาก ทั้งปลีกเเละส่ง

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใด้ที่
  084-0204933 คุณโม
  MoMoFarm (089-770-2767) หรือ pruapoh@gmail.com

  @ นางรอง, บุรีรัมย์

 2. สมบัติ

  อยากทราบราคาเมล็ดถั่วพ่ม กั่วพร้า ขายกก.ละเท่าไรครับ ผมมี 10 ไร่ตอ้งใช้กี่กิโลครับ

 3. MoMo_farm

  เรียนคุณสมบัติ ถั่วพุ่ม 25 บาท/ กก.ค่ะ
  ถั่วพร้า 27 บาท / กก. ค่ะ
  ใช้ 10 กก. ต่อไร่ค่ะ

 4. 2029

  ผมอยู่อุบลฯ อยากซื้อเมล็ดถัวพุ่ม 50 กก. จะจัดส่งมาให้ได้หรือเปล่าครับ

 5. MoMo_farm

  ส่งได้ทั่วประเทศค่ะ กรุณาโทรแจ้งสถานที่เพ่อประเมิณค่าขนส่งก่อนก็ได้ค่ะ
  084-0204933
  หรือ momofarm_p@yahoo.com

 6. tik

  สอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ อยากได้เมล็ดถั่วพร้า 50 กก. อยู่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ค่าขนส่ง + ค่าเมล็ดพันธ์ เท่าไหร่คะ)หรือไปรับของได้ที่ไหน

 7. พรรณรักษ์

  อยากทราบราคาเมล็ดปอเทืองและต้องใช้กี่กกต่อไร่

 8. ตอบคุณพรรณรักษ์
  ราคา ณ ตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับ แต่อัตราต่อไร่ที่ใช้คือ 4-5 กก. ครับ

 9. han

  ตอนนี้ผมมีเมล็ดปอเทืองอยู่ 150 ก.ก. ราคา กิโลกรัมละ 30 บาท
  เมล็ดถั่วพุ่ม 150 ก.ก. ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท

  สามารถรับได้ที่โคราช(นครราชสีมา)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใด้ที่ เบอร์ 085-7801171

 10. เคน บูรพรา

  อยากได้เมล็ดพันธ์ ปอเทือง จังเลย ผมอยู่อุบลครับ ไม่ทราบว่า มีท่านใดสะดวกส่งทาง ไปรษณีย์ หรือเหล่าครับ
  ผมเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลครับของ สาสุขฯ แต่เป็นชาวนาครับ อยากได้มาทดลองทำปุ๋ยพืชสดดูสักไร่

 11. han

  เรียน….เคน บูรพรา says:
  พ.ค. 2, 2011 at 4:56 pm

  ตอนนี้ผมเหลือแค่…..เมล็ดถั่วพุ่ม 150 ก.ก. ราคา กิโลกรัมละ 25 บาท(ไม่รวมค่าขนส่งนะครับ)

  ยังไงลองติดต่อมานะครับทางเมล์ลก็ได้ han_texas@hotmail.com หรือ 085-7801171

 12. MoMo_farm

  สินค้าของเรามีทั้งปีค่ะ ซื้อล็อตใหญ่ หรือเล็ก ก็ได้ค่ะ
  จัดส่งทางไปรษณีย์ Logipost หรือ มารับเองก็ได้ค่ะ
  ติดต่อ โบว์ 084-0204933, 084-4387643

 13. หนึง

  ต้องการถั่วพุ่ม 10 กิโล ส่งสงขลา คิดเท่าไร่ค่ะ

 14. หมู อุดร

  อยากได้ปอเทือง 50 กิโลกรัม ส่งที่อุดรธานีได้มั๊ยครับค่าส่งประมาณเท่าไหร่แจ้งทางอีเมลล์หรือ 083-5999910นะครับ

 15. วันเพ็ญ

  ต้องการถั่วพุ่มหรือถั่วพล้าใช้ในพื้นที่ 24 ไร่ สำหรับปลูกมันสำปะหลัง ถั่วอะไรเหมาะกว่ากัน อยู่อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ติดต่อกลับ 080-0261900

 16. dgtg

  55555+ไม่รู้55555+

 17. บุรเรียบ ที่พิมาย โคราช

  อยากได้ปอเทือง 30 กิโลกรัม ส่งที่ พิมาย โคราชได้มั๊ยครับค่าส่งประมาณเท่าไหร่แจ้งทางอีเมลล์หรือ 084 6517200 นะครับ
  ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น