การจำแนกพันธุ์ผักตามช่วงแสง สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. พันธุ์วันสั้น คือ พันธุ์ หรือตระกูล ของผักที่ตอบสนอง ต่อวันสั้น เช่น ผักกาดหอม แทงช่อดอกเร็ว ทำให้ผลผลิตทางลำต้น และใบมีขนาดเล็ก วันสั้น มีอิทธิพลต่อผักตระกูลแตงทำให้แสดงดอก เพศเมียสูง ซึ่งดอกเพศเมีย จะพัฒนาไปเป็นผลทำให้ผลิตสูง พันธุ์หอมหัวใหญ่ที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพันธุ์เบา สามารถลงหัวได้ในสภาพช่วงแสง 11.5 ชั่วโมงต่อวัน

2. พันธุ์ยาว คือ พันธุ์ หรือ ตระกูลของผักที่ตอบสนองต่อวันยาว เช่น กระตุ้นให้ผัก ตระกูลแตงแสดงดอกเพศผู้มาก ทำให้มีการติดผลน้อย ผลผลิตลดลง

3. พันธุ์วันปกติ คือ พันธุ์ หรือตระกูลของผักที่ตอบสนองต่อวันยาว เช่น วันปกติมีอิทธิพล ต่อการสร้างตาดอกของมะเขือเทศ

Advertisements

ตารางแสดงอิทธิพลของช่วงแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักประเภทต่างๆ

ช่วงแสง ระยะเวลา ประเภทของผัก อิทธิพลของช่วงแสง
วันสั้น ตุลาคม-มกราคม ผักกากหอม ผักตระกูลแตง แทงช่อดอกเร็ว แสดงดอกตัวเมียมาก(การติดผลมาก,ผลผลิตสูง)
วันยาว มีนาคม-มิถุนายน ผักตระกูลแตง แสดงดอกเพศผู้มาก(การติดผลน้อย,ผลผลิตต่ำ)
วันปกติ กรกฎาคม-กันยายน มะเขือเทศ สร้างดอกมาก ผลดก
Advertisements