ผักตระกูล ถั่ว

เทคนิคการเพาะถั่วงอก แบบการค้า

ถามว่าผักอะไร ใช้ระยะเวลาในการปลูก สั้นที่สุด คำตอบคงหนีไม่พ้นถั่วงอก สำหรับการเพาะถั่วงอกนั้น ปัจจุบันมีผู้สนใจกันมาก เนื่องจากว่าใช้ระยะเวลา ในการเพาะ เพื่อการบริโภค สั้นมาก เพียง 3-4 วันเท่านั้น หรือจะทำเป็นธุรกิจ ก็ได้ ประกอบกับถั่วงอกสามารถ นำมาใช้ประกอบอาหารประจำวัน ของคนไทยได้หลายอย่าง เช่น นำมาผัด ต้มทำเป็นน้ำแกง ใส่ในก๊วยเตี๋ยว ฯลฯ

ปลูกถั่วงอก

9 เทคนิควิธีการเพาะถั่วงอก

 1. เมื่อจะเริ่มทำการเพาะถั่วงอกควรมีการคำนวณ การใช้เมล็ดถั่วเขียว โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ ซึ่งเกณฑ์การคิดใช้เมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม สามารถเพราะเป็นถั่วงอกได้ 5-6 กิโลกรัม โดยถั่วเขียวที่จะนำมาใช้สามารถเลือกใช้ได้ทั้งถั่วงอก ผิวมัน(เปลือกสีเขียว) และถั่วงอกผิวดำ(เปลือกสีดำ) ซึ่งถั่วเขียวทุึกพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย สามารถใช้เพาะถั่วงอกได้ทั้งสิ้น ในอดีตถั่วเขียวที่นิยมใช้เพาะถั่วงอกจะเป็นถั่วเขียวผิวด้าน แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันขึ้นมาหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์อู่ทอง พันธุ์กำแพงแสน และพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ ซึ่งคุณสมบัติของถั่วเขียวผิวดำ เมื่อ เพาะเป็นถั่วงอกแล้วถั่วงอกจะมี สีเขียว กว่า แต่ถ้าใช้ถั่วเขียวผิวมันถั่วงอกที่ได้จะออก เหลืองอ่อนๆ ไม่ขาวเท่าถั่วงอกจากถั่วเขียวผิวดำ
 2. นำเมล็ดถั่วเขียวที่จะเพาะมาล้างในน้ำที่สะอาด โดยใช้ตะแกรงหรือกระชอนช้อนแยกเมล็ดถั่วเขียวที่ลอยอยู่ที่ผิวหน้าน้ำ ด้านบน ออก ไม่ควรนำมาใช้เพาะเป็นถั่วงอก เพราะเมล็ดจะอ่อนเกินไป แต่ผู้ประกอบการสามารถนำเมล็ดที่ลอยน้ำมาแยก ไปตาก แดด ให้แห้ง และนำไปขายใ้ห้กับโรงงาน ทำแป้งจากถั่วเขียวก็ได้ ต้องคัดเฉพาะถั่วเีขียวที่จมน้ำมาเตรียมใช้เพาะ ถั่วงอกเท่านั้น เพราะเป็นเมล็ดที่แก่จัด ซึ่งน้ำที่ใช้แช่ ถั่วเขียวนี้อาจผสมคลอรีนลงไป โดยใช้ความเข้มข้นของคลอรีน 100 พีพีเอ็ม แช่เมล็ด ถั่วเขียวนาน 1-2 ชั่วโมง คลอรีนจะ ช่วยทำความสะอาดเปลือกนอกชของเมล็ดถั่วเขียวที่อาจมีเชื้อรา หรือแบคทีเรียติดมากับ เมล็ดได้สะอาดถึงร้อยละ 95 ถ้าไม่ สามาถหาผลคลอรีนได้ อาจใช้น้ำร้อนผสมกับน้ำเย็น อัตราส่วน 1:1 ทำเป็นน้ำอุ่น แล้วนำ เมล็ดถั่วเขียวลงแช่นาน 1-2 ชั่วโมง น้ำอุ่นสามารถป้องกันกำจัดเืชื้อโรคที่ติดมากับผิวเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียวได้ถึงร้อยละ 75
 3. เมื่อใส่ถั่วเขียวที่แช่แล้วลงในถังเพาะที่เจาะรูระบายน้ำแล้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรู 2-3 มิลลิเมตร เจาะตามแนวเส้น ผ่าศูนย์กลางของรู 2-3 มิลลิเมตร เจาะตามแนวเส้นรอบวงของถัง มีข้อควรสังเกตว่า ขนาดความสูงของถังเท่าใดก็ตาม ต้องใส่เมล็ดถั่วเขียวที่จะใช้เพาะไม่เกิน 1 ใน 3 ความสูงของถังเพาะ เพราะเมื่อถั่วงอกเจริญเติบโตครบอายุถั่วงอกจะดัน ขึ้นมา เองเป็นชั้นๆ และสูงขึ้นมาไม่เกินขอบความสูงของ ปากถัง การที่ผู้เพาะใส่เมล็ดถั่วเพียง 1 ใน 3 ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วที่ เพาะได้ ล้นหกออกมานอกถังเลอะการทำงานใน ห้องเพาะ เพื่อขนย้ายถั่วงอกออกมาขายจะทำได้สะดวกยิ่งขึ้น
 4. ถั่วเขียวที่ใส่ลงถังเพาะแล้ว ควรใช้มือเกลี่ยผิวหน้าด้านบนเมล็ดถั่วเขียวให้เรียบ ผิวหน้าด้านบนของเมล็ดถั่วเขียวอาจใช้ กระสอบป่าน กระสอบไนล่อนสีส้ม หรือผ้าซาแลน หรือฟองน้ำ ที่ผ่านการนำไปทำความสะอาดโดยการนึ่งฆ่าเชื้อ หรือต้มในน้ำจนเดือดแล้วรอจนเย็น แล้วจึงนำมาคลุมผิวหน้าของถังเพาะถั่งงอกที่ใ่ส่เมล็ดถั่วเ่ขียวลงไปแล้ว
 5. นำถังเพาะไปวางบนอิฐบล๊อคทำเป็นขาตั้งรองถังเพาะถั่งงอกเพื่อช่วยในการระบายน้ำและอากาศให้ผ่านเข้าออกทางด้านกัน ถังได้ด้วย หรือถ้าเป็นพื้นของโรงเรือนเพาะถั่วงอก วางแผ่นสำเร็จรูป แบบที่มีช่องระบายน้ำและอากาศแบบพื้นคอกโรงเลี้ยง หมู ก็ได้เช่นกัน ถ้าเป็นพื้นโรงเพาะแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องวางถังเพาะถั่วงอกบนอิฐบล๊อคก็ได้
 6. การรดน้ำถั่วเขียวที่เพาะอยู่ในถังพลาสติก, ไห, ถังซีเมนต์ ตลอดจนปี๊ปอลูมิเนียม ปริมาณน้ำที่ใช้แต่ละครั้งต้องให้น้ำเพียงพอ ที่จะทำให้ถั่วงอกที่เพาะไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไป วิธีสังเกตง่ายๆ ใช้มือสัมผัสดูผิวหน้าเมล็ดถั่วในถังชั้นบนสุดช่วงต่อ ระหว่างแต่ละครั้งของการให้น้ำ้ต้องไม่เกิดสภาพไอร้อนผ่าวขึ้นมา แสดงว่าการให้น้ำแต่ละครั้งจะเพียงพอ เพราะถ้าให้น้ำไม่ เพียงพอและเกิดความร้อนขึ้นในถังเพาะมากมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอกทำให้ถั่วงอกมีรากฝอยมากขึ้น และต้นจะ โต่แบบไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเมื่อเพาะถั่วงอกในถังพลาสติกควรหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอ ทุกๆ 2-3 ชั่วโมง ทั้งกลางวัน และ กลางคืน เพราะถังพลาสติกจะไม่่ค่อยเก็บความเย็นไว้ได้เหมือน ถังซีเมนต์ หรือไห ซึ่งสามารถรดน้ำถังที่เพาะได้ช้ากว่าเป็น ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง เพราะถังซีเมนต์เก็บความเย็นจากน้ำได้ดีกว่า ถังพลาสติก
 7. เมื่อเพาะถั่วงอก และถั่วงอกเจริญเติบโตมีรากงอกออกมาเล็กๆ ขนาดความยาวของราก 0.5-1 เซนติเมตร หรือเพาะไปแล้ว นาน 18-20 ชั่วโมง ในเชิงการค้ามีการรดสารถั่วอ้วนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับถั่วงอกที่เพาะ จะช่วยให้ถั่วงอกมีการสะสม โปรตีนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ถั่วงอกอ้วน และมีน้ำหนักดีขึ้น เหมือนกับถั่วงอกที่เพาะขายในเชิงการค้า โดยก่อนการใช สารถั่วอ้วนผสมน้ำรด ควรงดการให้น้ำก่อนและหลังนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผิวถั่งแห้งและดูดธาตุอาหารเข้าไปใช้ได้เต็มี และอัตราการใช้สารถั่วอ้วนสามารถใช้อัตรา 1 ซีซี ผสมน้ำสะอาด1 ลิตร หลังจากการรดสารถั่วอ้วนไปแล้ว ก่อนเริ่มรดน้ำใหม่ ควรรดน้ำให้มากกว่าปกติ 5-6 เท่า เพิ่มให้ถั่วขยายขนาดเพิ่มขึ้นผู้เพาะควรผสมน้ำกับสารถั่วอ้วนรดถั่วงอก ที่เพาะวันละ หนึ่งครั้ง และอย่างน้อยควรรดติดต่อกัน 2 วัน โดยห่างจากการให้ครั้งแรกนาน 24 ชั่วโมง ในกรณีผู้ที่จะเพาะทานเองในบ้าน จะเพาะแบบธรรมชาติไม่รดสารถั่วอ้วนก็ได้ แต่ถั่วงอกที่ได้จะผอมยาว และมีรากฝอยเกิดขึ้นมาก อาจจะไม่สามารถนำไป วางขายในเชิงธุรกิจได้
 8. ถั่วงอก เมื่อเพาะแล้วครบ 68-72 ชั่วโมง ถ้าเป็นการเพาะในฤดูร้อน หรือฤดูฝน สามารถเก็บออกมาขายได้ แต่ถ้าสถานที่ เพาะตั้งอยู่ในที่ที่อากาศเย็นหรือเป็นฤดูหนาว อาจต้องขยายเวลาการเจริญเติบโต ของถั่วงอกเป็น 96 ชั่วโมง จึงจะเก็บไป ขายได้
 9. ถั่วงอก เมื่อจะนำออกขายควรนำไปร่อนให้หัวหลุดออก ใช้กระด้งหรือเครื่องร่อนสายพานก็ได้ แต่ถั่งงอกเมื่อเพาะแล้วใน สภาพการขายในบ้านเราจะถูกแสงแดด และหัวถั่วงอกสามารถกลับเขียวขึ้นมาใหม่ได้ ผู้เพาะอาจใช้น้ำผสมสารส้มขุ่นๆ รดใน น้ำ สุดท้ายก่อนเก็บถั่วงอกออกมาขาย แต่ป้องกันการเปลี่ยนสีของหัวถั่งงอกได้ในช่วงสั้นๆ ในเชิงการค้ามีการใช้สารฟอกสี ประเภท โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ จะปลอดภัยมากกว่าการใช้สารฟอกประเภทโซเดียมโฮโดรซัลไฟต์ เพราะสารประเภท หลังส่วนใหญ่ใช้ในธุรกิจฟอกย้อมอวนมากกว่า และภาคราชการไม่แนะนำให้นำเอาสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาใช้กับ ธุรกิจประเภทอาหารในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบการควรใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในระดับต่ำและไม่เกินค่าความปลอดภัย ผสมน้ำรดถั่วงอกในน้ำสุดท้ายก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อป้องกันไม่ให้ถั่วงอกเปลี่ยนสี หรือคล่ำลง

ถั่วงอก

92 Comments

 1. เกรียงศักดิ์

  ข้อมูลที่นำมาเสนอมีประโยคมากครับ ผู้สร้างWebsite น่าจะได้บุญกุศล เพราะเป็นประโยคกับประชาชนชาวบ้านทั่วไปครับ ขอบคุณครับ

 2. tonnakhon

  😀 ขอบคุณครับ ชีวิตต้องสู้ ๆ :k-yess:

 3. วัคซีน

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ :thank: ไม่ทราบว่าพี่จบเกษตรหรือป่าวค่ะ :k-emoticon-6262:

 4. วัคซีน

  หนูหมายถึง :k-emoticon-6050: ม.เกษตรศาสตร์นะค่ะ : :oae: พี่จบจากที่นี่ หรือป่าว :k-emoticon-6262: ถ้าใช่ วิทยาเขตไหน รุ่นที่เท่าไร a5845

 5. วัคซีน

  จบแม่โจ้ เขาว่ารับน้องโหดจิงปะพี่ :hit:

 6. วัคซีน

  จบปี 50 อายุเท่าไรเนี่ยพี่ :k-emoticon-4227(1):

 7. วัคซีน

  เที่ยวสงกรานต์ให้สนุกนะพี่เจอกันหลังสงกรานต์ วัคซีน 63

 8. วัคซีน

  เพิ่งอ่านวีรกรรมของพี่มาพี่เป็นคนเหนือใช่ปะ เคยเรียนที่น่านด้วย ไม่อยากบอก แต่จะบอกหนูคนน่านนะพี่ เออแต่อย่าเรียกพี่เลย สะละตะ อายุปีที่จบ น่าจะอายุพอพอกัน เที่ยวให้สนุกนะ วัคซีน

 9. วัคซีน

  หายไปเลยนะถ้าไม่มีสัญญาณตอบรับอีกจะไม่มาแล้วนะเนี๊ย

 10. veget ....boy

  อยาก ทราบ ว่า ถ้า ผม ทำในเชิง พาณิช พี่ พอ จะทราบ กำไร สัดส่วนอยุ่ที่ประมาณ เท่าไหร่ คับ

  ผมอยาก ได้ภาพ ประกอบ ด้วยคับ พอจะแนะนำได้ไหม คับ ขอบคุณล่ว
  งหน้า นะคับ

 11. นายอยากรวย

  อยากได้เบอร์โทรครับ เผื่อจะได้ซักถาม จะขอขอบพระคุณอยากยิ่งครับหากให้เบอร์โทร

 12. มือใหม่

  อยากทราบว้าสารถ้วอ้วนเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ

 13. ถั่วงอก

  ขนาดรุ่นพี่ผมยังไม่บอกเลย

 14. คนน่าสงสาร

  ขอบคุณครับ
  ที่ช่วยบอกผม

 15. ปั่น

  สารอ้วนหาซื้อที่ไหนครับ

 16. ไชยา

  ได้ประโยชน์มาเลยครับ

 17. ศักดิ์

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยอนุเคราะห์ด้วยครับ

 18. ศักดิ์

  ข้อมูลการเพาะถั่งอกครับ

 19. ดินน้ำลมไฟ

  คลอรีน100TPMและโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์และสารถั่วอ้วน หาซื้อได้ที่ไหนครับ

 20. เก่งจัง

  แค่เเน้ย

 21. อยากทราบ

  อยากทราบราคาการค้า

 22. อยากทราบ

  ถ้าเราคิดจะขายเราจะทราบราคาของ ถั่วงอกแต่ละกิโลในการขายได้ยังไง

 23. สอบถามค่ะ

  อยากทราบว่าสารถั่วอ้วนหาซื้อได้ที่ไหนคะ ราคาประมาณเท่าไหร่คะ แล้วจะมีผลหรือโทษต่อร่างกายไหมคะ รบกวนตอบทางเมล์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 24. ไกลกันจัง

  อือไม่เป็นไร

 25. นู๋หนุ่ย

  1.อยากทราบว่า คลอรีน100 TPM,สารอ้วน,โซเดียมเมตาไปซัลไฟต์ หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ
  2.ถ้าต้องการถั่วงอกให้มีหางยาวมีเทคนิคอย่างไรค่ะ

 26. noppadol

  ยากดูวิธีทำด้วยครับไม่ได้เห็นทำไงงงๆครับพี

 27. noppadol

  ลืมไปครับการเพาะถั่วงอกนะครับอยากได้เป็นอาชีพเสิมนะครับ

 28. ดำรงค์ศักดิ์

  อยากทราบตลาดการขายถั่วงอกบ้างครับ
  ผมรับราชการกำลังจะเพาะถั่วงอกขาย
  ผมอยู่ จ.นครสวรรค์ อยากทราบตลาดการขายถั่วงอก
  เป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในจังหวัดก็ได้คัรบ
  ตอนนี้ยังหาตลาดไม่ได้เลย
  เลยไม่รู้ว่าเพาะมาแล้วจะส่งขายตลาดที่ไหน
  รบผู้ที่มีความรู้ด้านนี้กรุณาช่วยให้ข้อมูลหน่อยนะคัรบ
  จักเป็นพระคุณอย่างสูง….ส่งรายละเอียดมาตามเมลด้านล่างนี่ได้เลยนะคัรบ
  damrongsaksakpetch@hotmail.com ขอบคุณครับผม

 29. ยุทธนา

  ผมอยู่สมุทรปราการ อยากหัดเพาะบ้าง อยากทราบว่าจะหาซื้อเมล็ดถั่วเขียวจากไหนได้บ้าง ซื้อเยอะๆนะคับ

 30. คนทำถั่วงอก

  การทำ ถั่วงอกขาย ผมหาตลาด โดยการ ส่งตามร้านก๋วยเตียว หรือ ผัดไทย ทีเขาใช้ถั่วงอกประจำ

  ปัญหาในการหาตลาด ส่ง ก็มีอยู่ ตรงทีว่า พ่อค้าก๋วยเตียว เขาจะมีเจ้าประจำแล้ว ทีเขารับถั่วงอกมาขาย เราต้อง มีสินค้าที ดีกว่าเขาใช้ คือ ต้องออกแนว ถั่วงอกปลอดสารพิษ แรกๆๆ เขาจะ ยังไม่ ใช้ของเรา เต็ม 100% เพราะเขายังไม่กล้าตัดเจ้าประจำทีเคยสั่งถั่วงอกออกไป เพราะ เขายังไม่เชื่อใจเราว่าจะมีถั่วงอกส่งให้เขา ทุกวันไหม เราก็ต้อง ขอ แจม เขา เช่นเขาใช้วันละ 10 กก ก็บอก เขา พี่ช่วยผมหน่อยสัก 2-3 กก ต่อวันได้ไหม และช่วงที เขาช่วยเราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่า เราส่งให้เขาได้ทุกวัน

  ***แต่ การทำถั่วงอก ขาย ทีแรกก็ดูว่างานง่ายๆๆ แต่จริงๆๆ แล้ว เป็นงานละเอียดมากครับ เพราะถ้าพลาดหมายถึ่ง ถั่วงอกเน่า ส่วนมากจะไม่เน่า หมดแผง แต่ จะเน่าเป็นหย่อมๆๆ และ จะเสียเวลาในการเก็บคัดถั่วงอกลงถุง มากครับ ถ้าพลาด หลุดถั่วงอกทีเน่าไปในถุงไหนสักนิด ถุงนั้นจะ ติดเชื้อ และ เน่า หมด คือ เราต้องเข้าใจว่า ตอนส่งถั่วงอกสวย งามดี แต่ พ่อค้าก๋วยเตียว ต้องการถั่วงอกทีอยู่กับเขาอย่างน้อย 24 ชม -36 ชม คือหมายถึงว่าถ้าขายไม่หมด ก็สามารถ เก็บแช่เย็นไว้ขายวันต่อๆไปได้****

  ***1. การคัดเมล็ด ต้องคัดเลือก พันธ์ทีให้อัตราการงอกที 95% -100% (ถ้าไม่งอกหมด ส่วนทีไม่งอกจะเน่า )

  ***2. การล้างเมล็ด ต้อง คัดเมล็ดที แก่จัด หรือ อ่อนจัด ออกไป (ถ้าคัดออกไม่หมด เมล็ดจะเน่าได้ครับ)

  ***3. การให้น้ำถั่วงอก ต้องให้น้ำ เป็นเวลา 2-3ชมครั้ง (ส่วนมากถ้าให้เอง คือ รดเอง จะพลาดเรื่องเวลา เพราะคนเราต้องมีเวลาหลับนอน ช่วงทีขาดน้ำ ถั่วงอกจะร้อนมากทำให้ต้นยาวผอม และ ถ้า ร้อนมากๆ และมาเจอกับเมล็ดทีไม่งอกก็จะเน่าได้ )

  ***4.การเก็บถั่วงอก และล้าง ถั่วงอก และแยกใส่ถุง ต้องละเอียด ถ้า ต้นทีเน่า หลุดเขาไป นิดเดียว จะทำให้เน่าทั้งถุง (ส่วนมากถ้ามีการเน่าเกิดขึ้น จะ แพร่ไปเกือบทุกถุง เพราะเรา ตัดถั่วงอก ลงในทีเก็บเดียวกัน)

  **** การทำถั่วงอก เป็นงานละเอียดทุกขั้นตอนครับ**** คิดดูดีๆ ค่อยทำนะครับ หรือ ถ้าใจรักจริงๆๆ ลองทำ สัก 1เดือนให้ถั่วงอกออกทุกวัน ก่อนครับ ***

  **** การหาตลาดถั่วงอกปลอดสารพิษ หาง่ายครับ มีปัญหาเดียวคือ การเน่าของถั่วงอก ****

  **** ตอนนี้ยังแก้ปัญหา การเน่าไม่ตกเลยครับ ทั้ง ต้ม เมล็ดถั่ว ก่อน และ ต้มกระสอบป่านในน้ำเดือด และ ตากแดด 2วัน ก็ยังไม่หาย เริ่มจะท้อและครับ ****

 31. อิท...ถั่วงอก

  มีฮอร์โมนถั่วงอกอ้วนขายคับ…ไม่แพงอย่างที่คิด สนใจโทรมาที่ 0823044678

 32. สมบัติ

  แอคทีฟโกร สารธรรมชาติสกัดจากสาหร่ายทะเลและกรดอินทรี2%
  เร่งการแบ่งเซล ขยายขนาดของเซล
  ช่วยถั่วงอกให้อ้วนและโตเร็ว
  ช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย
  อัตราการใช้ 1-2 หยดต่อน้ำ1ลิตรใส่ป็อกกี้ฉีด
  เป็นสารธรรมชาติไม่เป็นอัตรายกับผู้ใช้และผู้บริโภค
  จัดจำหน่ายโดย ห.จ.ก.ดาวทองทะเบียนเลขที่ 0103553001509
  106สรงประภา18 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง ก.ท.ม.
  ปริมาณสุทธิ 100 ซีซีราคา 120 บาท
  สั่งน้อยก็ส่ง สั่งมากเก็บเงินปลายทาง สนใจติดต่อ
  คุณสมบัติ T.087-0212722 T.02-9288360

 33. โอ

  อยากทราบว่าเค้าซื้อเครื่องร่อนเปลือกถั่วงอกแบบสายพานกันที่ไหนครับ ใครพอจะแนะนำได้บ้าง 089-1134191

 34. ชาญยุท

  อยากให้ถั่วงอกอ้วนสวย ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ติดต่อผมสิ แล้วจะมีทางออกคับ รับรอง ได้ 1ต่อ 10 เลย

 35. ชาญยุท

  อยากให้ถั่วงอกอ้วนสวย ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ติดต่อผมสิ แล้วจะมีทางออกคับ รับรอง ได้ 1ต่อ 10 เลยติดต่อเรา ได้ ที่เบอร์ 0823044678

 36. Anonymous

  อยากเพาะถั่วงอกขายต้องใช้ทุนเท่าไร

 37. Anonymous

  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

 38. มด จัง

  อยากให้ถั่วงอกอ้วนสวนได้น้ำหนัก 1 ต่อ 8 กก.
  สนใจติดต่อที่เบอร์ 0823044678

 39. obb

  ขอบคุณมากๆๆๆกับข้อมูล ส่งในอีเมล์ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ

 40. บุ้งกี๋

  สนใจ อยากจะเพาะถั่วงอกขายค่ะ อยากได้คำแนะนำค่ะ
  ที่บ้านบุ้งกี๋ มีโอ่งมังกรขนาดใหญ่(สูงประมาณ 3*3 ฟุต) อยู่ 6 ใบ จะสามารถนำมาใช้เพาะได้ไหมค่ะ
  หากได้จะต้องทำอย่างไรค่ะ และจะหาซื้อเมล็ดถั่วงอกได้ที่ไหนค่ะ

 41. ต้อง

  อืม

 42. ต้อง

  ดีอย่ากรู้เรื่องข้าวโพดครับ

 43. ต้อง

  ดีมาก
  555+

 44. Ake

  ปุ็ยถั่วอ้วนซูโม่ 056 611296

 45. โด่ง นคร

  ผมเพาะถั่วงอก และถั่วหัวโตขายครับ ขายส่ง อยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช 0856416417 โด่ง นคร

 46. น่ารัก

  ดีจัน

 47. โด่ง นคร

  ขายถั่วหัวโต ขายส่ง สอบถามได้ครับ 0856416417 โด่ง นคร

 48. ชาญยุทธ

  อยากให้ถั่วงอกอ้วนไม่ใช่ปัญหาปรึกษาเราสิคับ ได้ถั่วงอก 1ต่อ9-10 เลยอะคับต่อเมล็ดถั่วเขียว 1 กก โทรมาหาเราสิคับ 0823044678

 49. น้องปาน

  น่าสนใจมากครับ..กำลังคิดอยากทำ

 50. มือใหม่หัดเพาะ

  อยากทราบวิธีเพาะถั่วงอกค่ะ ช่วยส่งเมล์เทคนิดการเพาะมาทางเมล์ ร่วมทั้งรายละเอียดการใช้สารต่าง ๆ ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ

 51. มือใหม่หัดเพาะ

  ช่วยส่งข้อมูลการเพาะถั่วงอก มาทางเมล์นี้ด้วยนะค่ะ ss.wimol2524@hotmail.com ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 52. แพนด้า

  ตอนนี้เพาะถั่วงอกปลอดสารพิษจำหน่าย ต้องการหาลูกค้าที่สนใจอยากได้สินค้าดี มีคุณภาพ สนใจติดต่อ 085-1347898 อยู่ลพบุรีคะ

 53. champoo

  ขอคุณคะสำหรับข้อมูลที่ดีๆและมีประโยชน์มาก

 54. ขั้นเทพ

  เป้นสิ่งที่มากคับ เพราะเปงสิ่งที่คนเราจาต้องทำกันนะคับ เปงสิ่งที่มีประโยชน์มากเลยนะคับ55+

 55. สุดยอดเกษตรไทย

  ทำไมเกษตรต้องใช้สารเคมี เช่นคลอรีน ล้างถัวงอก ไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือ ? หินภูเขาไฟ ซึ่งอ้างว่าเป็นแรธาตุธรรมชาติ คนเรารับประทานหินได้ไหม เกษตรไทย …. มันเป็นปิโตรเคมีทางธรรมชาติหรือเปล่า จะสอนความรู้แก่ใคร ระลึกบ้างว่า เป็นสารเคมีทางธรรมชาติที่เป็นอันตรายอย่างมาก

 56. tee

  อยากเพาะเป็น ขอข้อมูลการดูแลอีกได้ม่ะ ขอบคุณกร๊าบบบบบบบบบบ

 57. แพนด้า

  อยากมีลูกค้าประจำที่จะรับซื้อถั่วงอกปลอดสารพิษ (อยู่ลพบุรีจ้า)

 58. คนดี

  อยากทราบวิธีการเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ และวิธีแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราค่ะ ท่านที่มีข้อมูลขอความกรุณาส่งมาให้หน่อยนะคะที่ Email : apitha_kum@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 59. อยากรู้

  อยากทราบวิธีเพาะถั่วงอก ช่วยส่งเมล์เทคนิดการเพาะมาทางเมล์ ร่วมทั้งรายละเอียดการใช้สารต่าง ๆ ชื่อสารอะไร หาชื้อได้ที่ไหน ตามท้องตลาดมีขายหรือไม่ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

 60. อดิเทพ ชาประเสริฐ

  ขอบคุนที่ให้ความรู้ต่างๆในการเพราะถั่วงอกผมจะลองนำไปทำดูครับขอบคุนครับ

 61. เอก

  ขอบคุณมากครับ อยากทำจังเลย

 62. บุ๋ม

  อยากเพาะถั่วงอกขายในช่วงปิดเทอมต้องใช้ทุนเท่าไร
  คลอรีน100TPMและโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์และสารถั่วอ้วน หาซื้อได้ที่ไหนค่ะ
  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล

 63. น้ำตาล

  ดีมากค่ะ สนใจการปลูกถั่วงอกขายอยู่เหมือนกัน..

 64. วรรณ

  บ้านอยู่ จ.พัทลุง อยากซื้อถั่วเขียวที่ถูกๆได้จากไหนบ้าง

 65. mona

  โทรไปเบอร์นี้ซิค่ะ ถ้าอยากจะซื้อสารอ้วน โทรไปแล้วค่ะ เขาบอกว่าเราไปซื้กิน ดีกว่า เบอร์นี้ค่ะ 0823044678
  very good answer…

 66. mona

  มีฮอร์โมนถั่วงอกอ้วนขายคับ…ไม่แพงอย่างที่คิด สนใจโทรมาที่ 0823044678

  โทรไปแล้วค่ะ ตอบ กวนบาทามากเลยค่ะ

 67. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง

  สนใจเรื่องทำการเกษตรอย่างถูกวิธี และปลอดภัยจากสารพิษ
  ทางด้าน
  ปศุสตว์ การเลี้ยงแพะนม/ การเลี้ยงไก่ไข่/ การเลี้ยงเป็ดเทศ
  ประมง การเพาะเลี้ยงกบ ในกระชัง และบ่อซีเมนต์
  การเกษตร การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ/ การเพาะถั่วงอกอินทรีย์ตัดราก
  พัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและนำ้โดยการปลูกหญ้าแฝก/ การทำปุ๋ยหมัก
  งานแปรรูป การทำน้ำนมข้าวโพด

  เนื้อที่โครงการ 36 ไร่
  โทร 084-0856844
  089-9874923
  ++++ศึกษาดูงานฟรีครับ++++++

 68. Anonymous

  ง่ายมากค่ะ

 69. สารอ้วน

  ตอบ mona ถ้าอยากได้จิงๆก้จะขายให้คับ ที่บอกไปเพราะมันไม่คุ้มงัยคับ คงเข้าใจในความหวังดีนะคับถ้าอยากได้จิงก็จะขายให้ อย่าพุดแบบนั้นสิคับเสียความรู้สึกหมดเลยเราอุตส่าห์หวังดีแท้ๆ ถ้าอยากได้จิงๆก้อโทรมาละกัน

 70. สารอ้วน คับ

  ถั่วงอกอ้วนสวยทน โทรมาหาเราสิ มีดีจะบอก 0823044678 คับรับรอง 1ต่อ 10-12

 71. Anonymous

  สารอ้วนทำเองก็ได้กินยาคุ้มเยอะเยอะซิ

 72. แก๊บ

  ผมมีปัญหาคับ ทำตามขั้นตอนแล้วทุกอย่าง ถั่วงอกก็สวยเป็นที่น่าพอใจดี แต่หลังจากนำไปจำหน่ายแล้วกลับมีปัญหา ถั่วงอกช่ำมีกลิ่นออก
  เพราะสาเหตุอะไร ขอสาเหตุด้วยนะครับ ปัญหาสุดท้ายแล้ว ช่วยบอกทีนะครับ อยากรู้วิธีเก็บและสาเหตุที่เน่าคับ
  ผมตัดแล้วเก็บใส่ถุงพลาสติก(ถุงร้อน)ได้แค่คืนเดียวคับ
  ขอบคุณครับ

 73. อู๋

  ดีมากเลยครับ

 74. ณัฐพงศ์

  สนใจอยากเพาะถั่วงอกขาย และต้องการซื้อสารทำให้ถั่วงอกอ้วนใครมีกรุณาติดต่อ คุณ ณัฐพงศ์ 086-1509418 ด่วนมากๆครับ

 75. ศักดาKK

  สำหรับผู้ที่มีอาชีพเพาะถั่วงอกอยู่แล้ว
  เนื่องจากถั่วงอกทำได้ไม่ยาก จึงมีคนหันมาทำอาชีพเพาะถั่วงอกขายกันเยอะ แต่จะทำอย่างไรให้ถั่วงอกเราดีกว่า แข็งแรงกว่าเก็บได้นานกว่า
  คำตอบ คือ ลองทำทุกเงื่อนไขให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท่านก็จะได้ถั่วงอกแบบที่ท่านต้องการทุกวัน หรือถ้าต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม ปรึกษาได้ที่ 088-5573414

 76. kan

  มีถั่วแขกขายสำหรับเพาะถั่วงอกราคาคุยกันได้ ถูกกว่าถั่วเด้ง โดยตรงจากชาวไร่มีจำนวนมากติดต่อ 086 582 3245

 77. king

  อยากจะลองปลูกถั่วงอกดูอะคับแต่ยังไม่มีประสบการณ์จะต้องศึกษาอะไรบ้างแล้วก็การดูแลอย่างไรบ้าง
  ขอบคุณคับ

 78. suwan

  เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะจะลองนำไปทำ ขอบคุณค่ะ

 79. เบียร์ ฮาจะเก้น

  พอ ดี อาจาร สั่งงาน ไว่ >> ให้เพาะถั่วงอก มาส่ง อย่างดี ก็เลย ต้องมาเอาสูตร

 80. ฐณะวัฒน์

  มีเมล็ดถั่วเขียว เหมาะสำหรับเพาะถั่วงอก (ถั่วเขียวเก็บฝัก ไม่ใช้รถเกี่ยว) ไม่มีสิ่งเจือปน (ดิน ทราย) สนใจ โทร. 081-6054556
  และมีเปลือกถั่วเขียว เหมาะสำหรับ เพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ ผสมดินปลูกต้นไม้ ราคาไม่แพง

 81. fausts

  ดีมาก เลย ครับ มี ประโยชน์ มาก ขอบคุณ สำหรับ ความรู้ นะ ครับ

 82. มะลิ เงาะลำดวำ

  ต้องการทราบว่าทำไมถั่วงอกที่เพาะไม่อวบ ผอม กำลังฝึกเพาะถั่วงอก ยังไม่มีประสบการณ์ ใครมีคำตอบช่วยสอนให้หน่อยเพราะตกงานกำลังทำถั่วงอกขายให้แม่ค้าในตลาด ขอความกรุณาด้วยคะ มะลิ 084-4719060 เมล meeil29@live.com

 83. กี้ม

  ขอบคุณครับ

 84. ตุลา

  ดีคับ ผมตุลาคับตอนกำลังทดลองปลูกถั่วงอกอยู่แต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรยากขอคำแนะนำบ้างคับ ปัญหาคือต้นขาวผอมไม่มีนำ้หนัก

 85. เสือ

  มีเมล็ดทั่วเขียวขายจากไร่จ เลย ส่งกรุงเทพได้ขอเที่ยวละ1ตันครับจะคุ้มค่าน้ำมัน0840773660

 86. สุริยา

  มีถั่วเขียวขาย 38บาท/กก(มีของอยู่ 4 ตัน)ครับ
  ถั่วแขก(เมล็ดสีดำ)ขาย 36 บาท /กก(มีของอยู่ 5 ตัน)
  เป็นกลุ่มเกษตกรบ้านเขารวก จ.ลพบุรี สนใจ ติดต่อ คุณสุริยา 081-9380950

 87. แดงทิพย์

  มีเมล็ดถั่วเขียวผิวมัน และถั่วแขก เป็นผลผลิตปีปัจจุบันนี้ อายุของเมล็ดที่เก็บประมาณ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเพาะ และผ่านขบวนการคัดแยกเมล็ดแตก และเสียหายออกแล้ว ทำให้ถั่วงอก ทนทาน ไม่เน่าเสียเร็ว
  สนใจติดต่อสั่งซื้อ ได้ 0812858619 ,0863514124 ยินดีให้คำแนะนำ

 88. ton

  ขอบคุณมากๆครับ

 89. จิ๋ว

  เพาะถั่วงอกอยู่อุดรธานีครับ จัดส่งอยู่อุดรและจังหวัดใกล้เคียง สนใจติดต่อ0877170056 ครับผม

 90. pauapong

  ผมทำแล้วไช้ดีจริง

 91. ศักดาkk

  ผมเพาะถั่วงอกขาย สำหรับคนที่เพาะถั่วงอกเป็นธุรกิจอยู่แล้ว เราอาจแชร์เพื่อปรึกษาวิธีการกันได้ 089-3767748 เมืองพล ขอนแก่น

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น