ผักตระกูล พริก-มะเขือ

พริกขี้หนู (Chilli, Cayenne Pepper)

พริกขี้หนู chilliพริกขี้หนู สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุด คือดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี มีความเป็นกรดด่างของดิน 6.0-6.8 ปลูกได้ตลอดปี เป็นพืชที่ใช้ส่วนของผลบริโภค ในรูปพริกสด และพริกแห้ง และสามารถใช้ประกอบ อาหารได้หลายชนิด มีรสเผ็ด

การเพาะกล้าพริกขี้หนู

 1. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพราะกล้า
 2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้า ขนาดความลึก 0.5 ซม.
 3. นำเมล็ดพริกขี้หนูหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
 4. กลบดินผิวหน้าเมล็ดพริกขี้หนูแล้วรดน้ำ และควรป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพาะไว้
 5. หลังเพาะนาน 7-10 วัน พริกเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้าพริกขี้หนูทุกวันๆละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็นจนกระทั่งต้นกล้าพริกขี้หนูมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้าพริกขี้หนูลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก

พริกขี้หนูในกระถาง

การเตรียมแปลงพริกขี้หนูหรือเตรียมกระถางปลูกพริกขี้หนู

 1. ถ้าปลูกพริกขี้หนูในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
 2. ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษาพริกขี้หนู

 1. ย้ายกล้าพริกขี้หนูลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง
 2. รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้องระมัดระวังให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
 3. หลังย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตราตันละ 1ส่วน 4 ช้อนชา ควรโรยปุ๋ยห่างโคนต้นประมาณ 2-3 ซม. และรดน้ำทันที
 4. ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1 ส่วน 4 ช้อนชา ทุกๆ 15 วัน
 5. หลังย้ายปลูกนาน 60 วัน พริกขี้หนูเริ่มทยอยผลผลิตสามารถเก็บผลผลิตได้นาน 2-3 เดือน ควรหมั่นเก็บผลผลิตพริกขี้หนูที่เริ่มแก่ออกมาใช้บริโภค และอาจตัดแต่งกิ่ง หรือตัดตันที่เป็นโรคหรือโทรม เพื่อทำให้ต้นแข็งแรง และสามารถให้ผลผลิตรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

ที่มา:
– เอกสารคำแนะนำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ภายใต้โครงการเกษตรยังชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1 Comment

 1. ประสิทธิ์ สุขจิตร

  พริกขี้หนูใบหงิกมีวิธีแก้อย่างไรครับ
  จะต้องผ่นสารเคมีอะไรครับ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น