ผักตระกูล กะหล่ำ

คะน้า (Chinese Kale)

คะน้าฮ่องกง

คะน้า เป็นผักที่ปลูกง่าย ชอบสภาพแสงแดดตลอดวัน เจริญเติบโต และสามารถปลูกได้ตลอดปี

การเตรียมแปลงปลูก หรือในกระถาง

 1. ถ้าปลูกในแปลงควรเตรีียมดินปลูก โดยใช้จอบขุดย่อยหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอก หรือใส่ปุ๋ยหมัก หว่านและคลุกเคล้าให้เข้ากับดินในแปลง
 2. ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การเพราะกล้าผักคะน้า

ทำได้ 2 แบบ คือ

 1. เพาะในถาดพลาสติกเพาะกล้า
  1. ให้เตรียมดินละเอียดพร้อมปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักในอัตรา 2:1 และใส่ดินผสมดังกล่าวลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า
  2. ใช้เศษไม้เล็กๆ (ขนาดเท่าไม้จิ้มผลไม้) กดลงไปในดินที่บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกเพาะกล้าขนาดความลึก 0.5 ซม.
  3. นำเมล็ดผักคะน้าหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด
  4. กลบดินผิวหน้าเมล็ดผักคะน้า แล้วรดน้ำ และป้องกันมดมาคาบเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้า โดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นรอบรูปล้อมถาดเพราะไว้
  5. หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักคะน้าเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นผักคะน้าทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้งในช่วงเช้า และเย็น จนกระทั่งต้นผักคะน้ามีอายุ 20-25 วัน จึงย้ายกล้าผักคะน้าลงปลูกในกระถาง หรือในแปลงปลูก
 2. เพราะในแปลง

  1. หลังจากเตรียมดินในแปลงปลูกแล้ว ใช้จอบขุดเป็นแถวปลูก ระหว่างแถวละ 25 ซม. ความลึกผิวดิน 2-3 ซม.
  2. โรยเมล็ดพันธุ์ผักคะน้าบางๆ ตามแถวปลูกที่เตรียมไว้
  3. กลบหน้าดินในแปลง และรดน้ำทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็น
  4. หลังเพาะนาน 7-10 วัน ผักคะน้าเริ่มงอก และควรรดน้ำทุกวัน

การดูแลรักษา

 1. ถ้าทำการย้ายกล้าจากถาดพลาสติกเพาะกล้าลงปลูกในแปลง หรือในกระถางปลูก
  1. ผักคะ้น้าที่ย้ายกล้าลงในแปลง หรือในกระถาง ให้รดน้ำทุึกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเช้าและเย็น
  2. หลังย้ายปลูก 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมี ต้องรีบรดน้ำตามทันที
 2. ถ้าทำการเพาะในแปลง

  1. ถ้าโรยเมล็ดผักคะน้าบางๆ ในร่องปลูกของแปลงที่เตรียมดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องถอนแยก หรือย้ายปลูกอีก แต่สามารถดูแลบำรุงรักษาเลี้ยงให้เป็นต้นที่สมบูรณ์ จนกระทั่งสามารถตัดมาบริโภคได้
  2. การบำรุงดูแลผักคะน้าในแปลงควรหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 1 ช้อนแกงต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทุึกๆ 10-15 วัน และทุกครั้งที่หว่านปุ๋ยเคมีต้องรีบรดน้ำตามทันที
  3. คะน้ายอดดอยคำ

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวผักคะน้า ได้หลังจากปลูกไปแล้วนาน 4-45 วัน ควรถอนทั้งต้น

*ถ้าหากต้องการปลูกรุ่นใหม่อีก ในพื้นที่เดิมควรพรวนดินในแปลงหรือในกระถางใหม่ และปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ที่มา:
– เอกาสารแนะนำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง ภายใต้โครงการเกษตรยังชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

22 Comments

 1. ธานินทร์

  ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 2. คนมันเก่งงะ

  ดีๆครับ

 3. เค้ารักคุงคลเดียว

  ดี ดี ดีดี ดีดี ดดดดด

  มากๆๆ ค่ะ

  u_U

 4. ด.ญ.กัญญารัตน์ ว่องไว

  ด.ญ.กัญญารัตน์ ว่องไว ม.1/9 เลขที่ 21

 5. ด.ญ.กัญญารัตน์ ว่องไว

  ด.ญ.กัญญารัตน์ ว่องไว เลขที่ 21 ม.1/9

 6. ด.ญ.เกตุกนก จันทร์สงฆ์

  ด.ญ.เกตุกนก จันทร์สงฆ์ ม.1/9 เลขที่ 24

 7. ด.ญ.ปิยมาศ ทุมเสน

  ดญ.ปิยมาศ ทุมเสน ม.1/9 เลขที่ 32

 8. ด.ญ.สิริกาญจน์ ระวิชัยภัทรกุล

  ด.ญ.สิริกาญจน์ ระวิชัยภัทรกุล ม.1/9 เลขที่ 39

 9. ด.ญ.รติกานต์ พิมพ์พงษ์

  ด.ญ.รติกานต์ พิมพ์พงษ์ ม.1/9 เลขที่ 35

 10. ด.ญ.นัดชา ศรีรักษา

  ด.ญ.นัดชา ศรีรักษา ม.1/9 เลขที่ 21

 11. ด.ญ.นัดชา ศรีรักษา

  ด.ญ.นัดชา ศรีรักษา ม.1/9 เลขที่ 30

 12. ด.ญ.พรนภา ปัญจวชิรวงศ์

  ด.ญ.พรนภา ปัญจวชิรวงศ์

 13. ด.ญ.พรนภา ปัญจวชิรวงศ์

  ด.ญ.พรนภา ปัญจวชิรวงศ์ ม.1/9 เลขที่33

 14. ด.ญ.ติยาภรณ์ ยางสิงอ้อ

  ด.ญ.ติยาภรณ์ ยางสิงอ้อ ม.1/9 เลขที่ 28

 15. ด.ญ.ณัฐกานต์ มีทะนาน

  ด.ญ.ณัฐกานต์ มีทะนาน ม.1/9 เลขที่27

 16. ด.ญ.ครองขวัญ พินิจการ

  ด.ญ.ครองขวัญ พินิจการ ม.1/9 เลขที่25

 17. ด.ญ.สุวจี นวลป้อง

  ด.ญ.สุวจี นวลป้อง ม.1/9 เลขที่42

 18. ด.ญ.รวิวรรณ พึ่งบุญไพศาล

  ด.ญ. รวิวรรณ พึ่งบุญไพศาล ม.1/9 เลขที่ 36

 19. ด.ญ.ธัญญารัตน์ รัตนเมธาวงศ์

  ด.ญ. ธัญญารัตน์ รัตนเมธาวงศ์ ม . 1/9 เลขที่ 29

 20. ด.ญ.ศศิธร มูลศรีแก้ว

  ด.ญ. ศศิธร มูลศรีแก้ว ม.1/9 เลขที่ 38

 21. ด.ญ. พรนภา เสวิวัฒน์

  ด.ญ พรนภา เสวิวัฒน์ เลขที่34 ม.1/9

  เว็บจารย์มีสาระมากเลย ค่ะ

 22. Pueng

  มีสาระ แต่ยังไม่ครบทุกอย่าง ถ้ามีผลผลิตด้วยจะดีมากเลยค่ะ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น