ข้าวโพดหวาน Sweet Corn

ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) เป็นพืชล้มลุก อยู่ใน ตระกูล Gramineae เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อายุตั้งแต่หยอดเมล็ด ถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 65-85 วัน ชอบแสงแดดเต็มที่ ตอลดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ทำให้ผลผลิตสูงสุดกลางวันอยู่ระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส กลางคืนอยู่ระหว่าง 15-18 องศาเซลเซียส ความชื้นในดินสูงสม่ำเสมอ สามารถปลูกได้ดีในดินทุกสภาพ มีการระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขัง แฉะ ความเป็นกรด-ด่าง ของดินอยู่ระหว่าง 5.8-6.5

การเตรียมดิน

เนื่องจากข้าวโพดหวานจะอ่อนแอ ในช่วงระยะแรก หลังงอกประมาณ 2 อาทิตย์ ดังนั้น การเตรียมดินจึงควรทำอย่างประณีตให้ ร่วน ละเอียด โดยให้ร่วนลึกถึง 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 7-10 วัน แล้วใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าให้ทั่วแปลง ปรับย่อยดินให้ ละเอียด

การปลูกข้าวโพดหวาน

ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร แล้วทำการหยอดเมล็ดลงในหลุมละ 1-2 เมล็ด กลบหลุมเล็กน้อย รดน้ำให้ชุ่ม หลังหยอดเมล็ดประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน

การดูแลรักษาข้าวโพดหวาน

  1. การใส่ปุ๋ย หลังจากหยอดเมล็ด 10-14 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือแอมโมเนี่ยมซัลเฟต อัตรา 1/2 ช้อนชา ต่อหลุม แล้วกลบโคนต้น พร้อมกับถอนแยกต้น ให้เหลือหลุมละ 1 ต้น เมื่อข้าวโพดหวานเริ่มออกไหม หรือเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 1 ช้อน ต่อหลุมแล้วกลบโคนต้น หรือจะ้ใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ น้อยลงก็ได้
  2. การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างเพียงพอ และสม่ำเสมอ อย่าให้ขาดน้ำ
  3. การถอนแยก ควรกระทำหลังหยอดเมล็ด 10-14 วัน ให้ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
  4. การพรวนดินกำจัดวัชพืช ควรกระทำในช่วงแรก อย่าให้วัชพืชรบกวน เพราะจะทำให้ข้าวโพดแคระแกรน ชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตต่ำ

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน

ให้สังเกตดูไหมเริ่มเป็นสีน้ำตาลถึงดำก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ โดยใช้มือค่อยๆ หักที่ฝักข้าวโพด ให้เลือกเก็บฝักที่แก่ก่อน การเก็บ ข้าวโพดหวาน ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน เพราะจะทำให้ความหวานลดลง