ผักตระกูล หญ้า

การปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)

การปลูกข้าวโพดหวาน Sweet Corn

ข้าวโพดหวาน อยู่ใน ตระกูล Gramineae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zeamays Line var. rugasa หรือ saccharata ข้าวโพดหวานมีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากจะใช้รับประทานเป็นผักสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลาย รูปแบบ เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุึกระป๋องทั้งฝัก หรือบรรจุกระป๋องเฉพาะเมล็ด ทำครีมข้าวโพดหวาน ข้าวโพดแช่แข็ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เหล่านี้ สามารถส่งไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป

ฤดูปลูก

ข้าวโพดหวานสามารถ ปลูกได้ตลอดปี แต่นิยมปลูกกันมากในช่วงฤดูฝน และสามารถปลูกได้ดีในดินทุกสภาพ แต่จะขึ้นได้ดีในสภาพดินร่วนปนทราย จะทำให้ผลผลิตดีและเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 6.0-6.5 ข้าวโพดหวานต้องการแสงแดด เต็มที่ตลอดวัน

อุณหภูมิที่เหมาะสม

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดจะอยู่ในช่วง 24-30 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกลางคืน อยู่ในช่วง 15-18 องศาเซลเซียส จะทำให้ข้าวโพดหวานมีคุณภาพดีและมีความหวานสูง

การเตรียมแปลงปลูก

การปลูกข้าวโพดหวานจะแตกต่างจากการปลูกข้าวโพดไร่ เพราะข้าวโพดหวานต้องดูแล และปฏิบัติอย่างพิถีพิถัน เช่นเดียวกับการ ปลูกพืชผัก จึงจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นในการเตรียมดินและการปลูกต้องการทำอย่างประณีต โดยการไถดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วตากทิ้งไว้ 7-10 วัน เพื่อกำจัดไข่แมลงและเมล็ดวัชพืช หากมีการใส่ปุ๋ยคอกหรือหว่านปูนขาวเพื่อปรับ สภาพดินควรใส่ในช่วงนี้ แล้วจึงไถพรวนอีกครั้ง จากนั้นวัดระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 80-100 เซนติเมตร ความยาวขึ้นอยู่กับ พื้นที่ ทำการขุดเป็นร่องลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ถ้าหากสภาพดินแห้งไม่มีความชื้น ควรปล่อยน้ำเข้าตามร่อง หรือทำให้ดิน มีความชื้นบริเวณ

ข้าวโพดหวาน Sweet Cornการปลูกข้าวโพดหวาน

ทำการเจาะหลุมปลูกบริเวณข้างๆ ร่อง ใช้ระยะห่างระหว่างหลุม(ต้น) ประมาณ 25-35 เซนติเมตร นำเมล็ดข้าวโพดหวานหยอดลงไป หลุมละ 1-2 เมล็ด ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม หลังหยอดเมล็ดแล้วไม่ควรปล่อยดินแห้งเกินไป ควรให้ดินมีความชื้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรให้น้ำมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เมล็ดข้าวโพดเน่าได้ หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ 5-7 วัน ข้าวโพดก็จะเริ่มงอก ให้สังเกตุดูว่าถ้าหลุมที่ไม่งอกให้รีบปลูกซ่อมทันที

การปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวาน

การถอนแยกต้น ควรกระทำหลังจากหยอดเมล็ด 12-14 วัน โดยการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
การให้ปุ๋ย
ครั้งที่ 1 หลังจากหยอดเมล็ดประมาณ 14-10 วัน โดยการใส่ปุ๋ย 46-0-0 ผสมกับปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 1:1 (ประมาณ 50 ก.ก./ไร่) โดยหว่านที่ร่องน้ำข้างๆ ต้น แล้วกลบโคนต้น
ครั้งที่ 2 เมื่อข้าวโพดหวานเริ่มติดฝักอ่อนโดยการใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21 หรือ 13-13-21 อัตราประมาณ 50 ก.ก./ไร่ โดยหว่าน ที่ร่องพื้นแล้วกลบโคนต้น
การใ้หน้ำ ให้น้ำอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาดน้ำ โดยปล่อยเข้าตามร่องน้ำหรือให้แบบสปริงเกอร์
การกำจัดวัชพืช กระทำพร้อมๆ กับการกลบโคนต้นและการให้ปุ๋ย
การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง การปลูกข้าวโพดหวานต้องระวังในเรื่องของหนอนเจาะฝัก หรือเจาะลำต้น ควรฉีดพ่น ยาพวกคาร์บาริล หรือยาพวกถูกตัวตาย เช่น เมทโธมิล

เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน

การเก็บเกี่ยวและการรักษา

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ข้าวโพดหวานมคุณภาพดีหรือเลว ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานเพื่อส่ง โรงงานหรือจำหน่ายฝักส ควรเลือกเก็บเกี่ยวในระยะที่มีน้ำตางสูงที่สุด และคุณภาพดีที่สุด หรือระยะที่เรียกว่า ระยะน้ำนม(Milk Stage) หากเลยระยะนี้ไปแล้วปริมาณน้ำตาลจะลดลงและมีแป้งเพิ่มขึ้น การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานมีหลักพิจารณาง่ายๆ คือ

 1. นับอายุ หลังจากวันหยอดเมล็ด วิธีการนี้ต้องทราบอายุของข้าวโพดหวานแต่ละพันธุ์ว่าเป็นพันธุ์หนัก, เบา หรือปานกลาง เช่นพันธุ์เบา อายุ 55-65 วัน พันธุ์ปานกลาง 70-85 วัน และพันธุ์หนักตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป
 2. เก็บสุ่มตัวอย่างในแปลงมาตรวจดู วิธีนี้แน่นอน และนิยมกระทำกัีนมากที่สุด การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ควรเก็บเกี่ยวในเวลา เช้าตรู่และรีบส่งตลาดทันที ไม่ควรทิ้งไว้เกิน 24 ชั่วโมง เพราะจะทำให้น้ำตาลลดลง

30 Comments

 1. ครรชิต

  อยากทราบว่า ข้าวโพดหวานสามารถส่งออกทั้งฝักได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไรในการบรรจุ ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอขอบพระคุณ

  ครรชิต
  kc_ck(at)windowslive.com

 2. นายผัก

  ต้องขอออกตัวตามความจริงเลยนะครับ ผมอ่อนมากๆ ในเรื่องที่มันหลังการเก็บเกี่ยวไปแล้ว หรือเรื่องการตลาด แต่ถ้าเป็นการตลาดออนไลน์แล้วผมพอบอกได้

  สำหรับข้าวโพดหวานนั้น ผมถนัดแต่ในเรื่องการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการมากกว่า เท่าที่รู้มาคือข้าวโพดหวานหลังจากที่เราตัด ออกจากต้นแล้วความหวานจะลดลงเรื่อยๆ

  ผมพอมีวิธีแนะนำนิดหน่อย ซึ่งมันค่อนจะเป็นวิธีที่กว้างๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น ผลผลิตสดแทบทุกอย่าง

  วิธีการคือ ให้เอาขวดน้ำอัดลมพลาสติก หรือขวดน้ำพลาสติกก็ได้ขนาดประมาณ 1.25 ลิตร (ประมาณนี้)ใส่น้ำเปล่า แล้วแช่ในช่องทำน้ำแข็งจนเป็นน้ำแข็ง แล้วเอาไปใส่แนวนอนรองไว้ใต้กล่องโฟร์ม แล้วเอาข้าวโพดหวาน หรือผลผลิตอื่นๆ ที่ห่อในถุงพลาสติกแล้ว บรรจุใส่ตาม แล้วเอาน้ำขวดน้ำแข็งวางทับอีกชั้น เสร็จแล้วปิดฝากล่องโฟม แล้วปิดรอยต่อของฝากับตัวกล่องด้วยเทปกาวพลาสติก

  วิธีการนี้สามารถรักษาความสดของผลผลิตได้เกือบ 7 วัน ผมเห็นจากวิธีการของจีน ที่ส่งผลผลิตทางการเกษตรมาขาย แถบชายแดน

  ซึ่งถ้าคำนวณต้นทุนดูแล้ว กล่องโฟมไม่น่าจะประมาณ 100 บาท ขวดน้ำพลาสติกน้ำอัดลมหาซื้อตามที่เก็บของเก่าใบละไม่น่าจะถึง 2 บาท แต่สามารถเก็บรักษาผลมาขายได้ได้เกิน 500 บาท ต่อกล่องเลยนะครับ

 3. หยาม

  ผมขอขอบคุณมาครับ

 4. ccccc

  สุดยอดแฮ่ๆ

 5. boat

  HELLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 6. boat

  เฮ้

 7. boat

 8. มะขามป้อม

  สุดยอดค่ะ…สาระดี..น่าทำ

 9. ลูกคนสวน

  เห็นแม่ทำข้าวโพดแล้วอยากศึกษาวิธการปลูกรวมทั้งถึงการเจริญเติบโตของข้าวโพดเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเห็นแม่เค้าทำแล้วรู้ว่าเค้าเหนื่อยส่งสารแม่เลยอยากหาสิ่งที่ดีๆมาใช้เพื่อให้แม่ได้สบายบ้าง

 10. Anonymous

  อยาก รู้ จัง คราฟ

 11. รวิวรรณ

  ขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะเป็นผลดีมากๆๆๆ

 12. สุกัญญา

  ในกรณีที่ปลูกในโรงเรียนพื้นไม่พอเราสามารถปลูกเป็นแปลงขนาดเล็กได้ไหมค่ะ

 13. สุกัญญา

  มีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะขอบคุณนะค่ะ

 14. Anonymous

  กำลังทดลองปลูกเจอะพายุเข้า ข้าวโพดกำลังงอกดีเน่าหมดเลย เสียค่าลงทุนไปประมาณ 1,000 บาท แต่เตรียมแปลงปลูกไว้ประมาณ 5 ไร่ อุดรธานี

 15. yuwasak

  ส่งงานละว่ะ

 16. 2552

  ปลูกยากจัง

 17. Anonymous

  คึ้ภพะพะพพ รพะดเเร

 18. คนกินผัก

  ตอนนี้กำลังเริ่มปลูกข้าวโพดหวาน ขอบคุณสำหรับข้อมูล

 19. Anonymous

  ผมรบกวนขอรูปการปลูกข้าวโพดแบบร่องและแบบแถวหน่อยครับ ขอบคุณครับ

 20. anososwacgea

  วิธีการปลูกสุดยอด

 21. ยัสมี

  อยากทราบว่า ข้าวโพดเป้นพืชใบเลี้ยงหรือคู่

 22. ข้าวโพดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับ

 23. เอ

  สนใจปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงงานทำสัญญาประกันราคาขายได้แน่นอน มีเมล็ดพันธุ์ให้เครดิดให้คำปรึกษาตลอดการปลูกโทร081-9839880(คุณเอ)

 24. เอ

  รับปลูกต้นยางหรือต้นลำใยให้ฟรีๆๆรับดูแลสวนให้ฟรีๆๆๆสนใจติดต่อคุณเอ 081-9839880

 25. สมคิด

  มีที่ว่าง 12ไร่ พื้นที่อยู่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ครับ สนใจปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงงานทำสัญญาประกันราคาขายได้แน่นอน มีเมล็ดพันธุ์ให้เครดิดให้คำปรึกษาตลอดการปลูก 082-1858820

 26. วิทยา

  เสร็จเเล้วพรุ่งนี้ส่งงานได้เเล้ว

 27. คนทำไร่

  อยากปลูกข้าวโพดหวานแทนการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์จัง……

 28. แมว

  ค่าเมล็ดพันธ์เท่าไร

 29. ไก่

  สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย น้ำนมข้าวโพดหวานน้องแตงโม 0821441931

 30. สุรศักดิ์

  เมล็ดพันธ์หาซื่อทีไหน……คิดอยากจะลองทำดูครับ พอมีที่อยู่ว้างๆครับขอคำแนะนำตั้งแต่เตรียมดินหว่านปุ๋ยฉีดยาถึงอาการของโรคและลักษณะอาการของโรคและชนิดของยาทีใช้ทุกขั้นตอนเลยครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Vegetweb *สงวนลิขสิทธิ์ หากนำบทความไปใช้บนเว็บไซต์ต้องเชื่อมโยงลิ้งก์กลับมายังหน้านั้น